Projekt pre stredné školy: Otvorené laboratóriá - fyzika, chémia, biológia, geografia.

Prírodovedecká fakulta, v rámci aktivít pre stredné školy, v dňoch od 10. 06. – 14. 06. 2013 opäť ponúka projekt, cieľom ktorého je motivovať žiakov stredných škôl pre štúdium prírodovedných predmetov a sprístupniť im špičkovú infraštruktúru, ktorou aktuálne fakulta disponuje.

Ponuka prednášok pre akademický rok 2012/2013

Termín Ústavy (kontaktná osoba) Témy prednášok
10. jún 2013

Ústav chemických vied
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
maria.ganajova@upjs.sk
055/234 2337

Tenkovrstvová chromatografia – metóda sledovania čistoty organických zlúčenín

Téma č.1: Tenkovrstvová chromatografia – metóda sledovania čistoty organických zlúčenín
Anotácia:
> oboznámiť sa s princípom metódy tenkovrstvovej chromatografie a zrealizovať ukážkui
Miesto konania: Katedra organickej chémie ÚCHV (2. posch.), Moyzesova 11, Košice
Prednášajúci:
RNDr. Martin Walko, PhD.

Ústav fyzikálnych vied
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
marian.kires@upjs.sk
055/ 234 2440

Fyzikálne merania v základnom praktiku jadrovej fyziky - Absorpcia beta žiarenia, Frank - Hertzov experiment

Téma č.1: Fyzikálne merania v základnom praktiku jadrovej fyziky - Absorpcia beta žiarenia, Frank - Hertzov experiment
Anotácia:
> Fyzikálne merania v praktiku jadrovej fyziky zamerané na interakciu žiarenia s látkou (absorbcia beta žiarenia) a Frank-Hertzov experiment
Prednášajúci:
RNDr. Janka Vrláková, PhD.

11. jún 2013 Ústav chemických vied
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
maria.ganajova@upjs.sk
055/234 2337

Stanovenie fyzikálno-chemických parametrov pri chemickej analýze látok

Téma č.1:Stanovenie fyzikálno-chemických parametrov pri chemickej analýze látok
Anotácia:
> úvodná prednáška k danej téme
> ukážka laboratórií s výkladom k vedeckému zameraniu pracoviska
> experimentálna práca s vyhodnotením nameraných výsledkov
> ukážka rôznych jednoduchých laboratórnych pokusov pre žiakov SŠ a ZŠ 
Miesto konania: laboratórium fyzikálnej chémie ÚCHV, Moyzesova 11, Košice
Prednášajúci:
RNDr. František Kaľavský

Ústav biologických a ekologických vied
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
katarina.kimakova@upjs.sk
055/234 2305

Mikroskopické pozorovanie rastlinných buniek a pletív

Téma č.1:Mikroskopické pozorovanie rastlinných buniek a pletív
Anotácia:
> mikroskopické pozorovanie rôznych typov buniek
> príprava natívnych preparátov
> pozorovanie buniek v jednotlivých fázach mitózy
Miesto konania: botanická praktikáreň, Mánesova 23, Košice
Prednášajúci:
PaeDr. Andrea Lešková, PhD.

Ústav fyzikálnych vied
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
marian.kires@upjs.sk
055/ 234 2440

Vybrané fyzikálne merania v základnom fyzikálnom praktiku

Téma č.1:Vybrané fyzikálne merania v základnom fyzikálnom praktiku
Anotácia:
> Vybrané laboratórne úlohy zamerané na Tepelné deje v plynoch, Pád guľôčky vo viskóznej kvapaline, Meranie plynovej konštanty a Poissonovej konštanty, Meranie rýchlosti zvuku, Meranie merného elektrického náboja elektrónu
Miesto konania: Laboratórium základného praktika, miestnosť č. 6, Park Angelinum 9, 
Prednášajúci:
RNDr. Ján Füzer, PhD.

12. jún 2013 Ústav chemických vied
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
maria.ganajova@upjs.sk
055/234 2337

Voda a jej vlastnosti

Téma č.1:Voda a jej vlastnosti
Anotácia:
> konkrétne ukážky stanovení vybraných iónov vo vode klasickými metódami, titračné stanovenie Fe2+, Ca2+, Cl-
> naučiť sa analyzovať vzorky vody s použitím monitorovacieho kufríka
> samostatná práca žiakov, práca s monitorovacími kufríkmi na rýchlu analýzu vody
Miesto konania: Laboratórium anorganickej chémie L29, Moyzesova 11, Košice 
Prednášajúci:
RNDr. Milena Kristofová
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

Spektrofotochemické merania s využitím optickej sondy

Téma č.1:Spektrofotochemické merania s využitím optickej sondy
Miesto konania: laboratórium analytickej chémie ÚCHV, Moyzesova 11, Košice
Prednášajúci:
RNDr. Rastislav Serbin, PhD.

Ústav fyzikálnych vied
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
marian.kires@upjs.sk
055/ 234 2440

Alternatívne zdroje energie

Téma č.1:Alternatívne zdroje energie
Anotácia:
> Súbor jednoduchých fyzikálnych experimentov zameraných na pochopenie podstaty alternatívnych zdrojov energie (Peltierov, fotovoltaický, palivový článok)
Miesto konania: laboratórium didaktiky fyziky č. 82, ODF UFV PF UPJŠ, Park Angelinum 9, Košice
Prednášajúci:
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
Mgr. Mária Nováková

13. jún 2013 Ústav fyzikálnych vied
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
marian.kires@upjs.sk
055/ 234 2440

Fyzikálne merania v počítačom podporovanom laboratóriu – videomerania pohybov

Téma č.1:Fyzikálne merania v počítačom podporovanom laboratóriu – videomerania pohybov
Anotácia:
> Analýza pohybov telies s využitím technológie videomerania a vysokorýchlostných záznamov
Miesto konania: laboratórium didaktiky fyziky č. 82, ODF UFV PF UPJŠ, Park Angelinum 9, Košice
Prednášajúci:
doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
Mgr. Veronika Timková