Ústav informatiky PF UPJŠ v Košiciach
Vás pozýva na stretnutie
Klubu učiteľov informatiky
ktoré sa bude konať dňa 18. mája 2017 (vo štvrtok) v čase 13:00 – 16:20
v posluchárni SJ0C01 (m. č. 40, vedľa vrátnice) na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Jesenná 5 v Košiciach.
 
Téma stretnutia: Programovanie mikroprocesorových systémov so senzormi 
 
Program stretnutia:
13:00 – 14:30
Physical computing vo vyučovaní informatiky (ukážky vývojových nástrojov, praktické programovanie)
 
14:30 – 14:50 Prestávka
 
14:50 – 16:20 
Výučba programovania Raspberry Pi v Pythone
Senzorová technika, programovanie robotických modelov LEGO
Mindstorms
Diskusia
 
 
Lektori:
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Mgr. Martin Šechný
RNDr. Mária Spišáková
doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
PaedDr. Ján Guniš, PhD.
 
Zároveň Vás žiadame, aby ste do 11. mája 2017 (štvrtok) do 14.00 hod potvrdili svoju účasť na tomto stretnutí hlasovaním v Moodle na http://skoly.upjs.sk/aktivity/mod/choice/view.php?id=3777.