Oddelenie didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ v Košiciach, Európska organizácia pre jadrový výskum CERN v spolupráci so Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou

za finančnej podpory Ministerstva školstva SR,

Výboru pre spoluprácu s CERN a Slovenskej fyzikálnej spoločnosti organizuje

 

Študijný pobyt učiteľov fyziky v CERNe

17 - 25. jún 2017

Cieľom pobytu je poskytnúť učiteľom fyziky prístup k najnovším poznatkom vedy a výskumu priamo v unikátnom vedecko-výskumnom pracovisku – Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN pri Ženeve. Semináre, prednášky, návštevy laboratórií, exkurzie budú realizované v slovenskom jazyku a budú zabezpečované špičkovými odborníkmi v tejto oblasti. Program predchádzajúcich pobytov je zverejnený na stránkach http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/cern/.

 

Prihlasovanie: študijný pobyt je otvorený učiteľom fyziky stredných a základných škôl. Záujemcovia sa môžu registrovať na stránke http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/cern/ v časti Registrácia do 1.mája 2017.

 

Účastnícky poplatok: 100 EUR je určený na hradenie časti nákladov na pobyt.

 

Kontakt:

doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD. 

Oddelenie didaktiky fyziky

Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach

zuzana.jeskova@upjs.sk