V tomto kurze sa budeme zaoberať automatmi a regulárnymi jazykmi. Najprv sa oboznámime s danými pojmami a neskôr sa pozrieme aj na nadstavbu - konkrétnu triedu automatov.

V tomto kurze sa oboznámite s problematikou inváznych rastlín a ich vplyve na roztoče. Cieľom je:

1. Získať prehľad o inváznych druhoch rastlín a spracovať rešerš literárnych údajov z dostupných databáz o ich vplyve na pôvodnú faunu
2. Osobitne sa zamerať na problematiku voľne žijúcich pôdnych roztočov ako indikátorov stavu pôdneho ekosystému.
3. Získať prvé výsledky o vplyve Heracleum mantegazzianum a Heliantus tuberosus na pôdnu akarofaunu.

V tomto kurze získate základné vedomosti a zručnosti v oblasti digitálneho zvuku. V rôznych fázach kurzu sa postupne oboznámime so základnými vlastnosťami zvuku, potrebým vybavením pre prácu so zvukom, možnosťami jeho zaznamenávania a spracovania. 

Projekt je zameraný na spracovanie nástrojov formatívneho hodnotenia zameraných na podporu porozumenia a vedeckých spôsobilostí. Nástroje formatívneho hodnotenia budú implementované do vzdelávania v prírodných vedách, matematike a informatike v rámci koncepcií orientovaných na aktívne žiacke učenie sa ako je bádateľsky orientovaná výučba a projektové vyučovanie. Následne bude realizovaný pedagogický výskum s cieľom zistenia ich prínosu pre učenie, porozumenie a rozvoj vedeckých spôsobilostí. Pedagogickým výskumom budú riešené nasledovné výskumné otázky: • Do akej miery ovplyvní spätná väzba prostredníctvom nástrojov formatívneho hodnotenia úroveň žiackeho porozumenia a vedeckých spôsobilostí, • Aký je progres rozvoja vybraných vedeckých spôsobilostí žiakov v rámci koncepcií orientovaných na aktívne žiacke poznávanie. Výsledky projektu budú obsahom vedeckej monografie Formatívne hodnotenie vo výučbe prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky pre odbornú a učiteľskú verejnosť.

Tento kurz je určený všetkým programátorom, či už začiatočníkom alebo pokročilým, ktorí sa zaújímajú o mobilné aplikácie a využitie senzorov v mobilných zariadeniach.

V priebehu kurzu sa oboznámime s prostredím App Inventor 2 a pokúsime sa naprogramovať niekoľko vlastných mobilných aplikácií využívajúcich rôzne druhy senzorov.

Cieľom tehto kurzu je oboznámiť účastníkov o možnostiach vyhľadávania a identifikácie génov v sekvenciách.

Po tomto kurze sa začnete pozerať na webové stránky inak.