Projekt je zameraný na spracovanie nástrojov formatívneho hodnotenia zameraných na podporu porozumenia a vedeckých spôsobilostí. Nástroje formatívneho hodnotenia budú implementované do vzdelávania v prírodných vedách, matematike a informatike v rámci koncepcií orientovaných na aktívne žiacke učenie sa ako je bádateľsky orientovaná výučba a projektové vyučovanie. Následne bude realizovaný pedagogický výskum s cieľom zistenia ich prínosu pre učenie, porozumenie a rozvoj vedeckých spôsobilostí. Pedagogickým výskumom budú riešené nasledovné výskumné otázky: • Do akej miery ovplyvní spätná väzba prostredníctvom nástrojov formatívneho hodnotenia úroveň žiackeho porozumenia a vedeckých spôsobilostí, • Aký je progres rozvoja vybraných vedeckých spôsobilostí žiakov v rámci koncepcií orientovaných na aktívne žiacke poznávanie. Výsledky projektu budú obsahom vedeckej monografie Formatívne hodnotenie vo výučbe prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky pre odbornú a učiteľskú verejnosť.