ETSN logo

Prírodovedecká fakulta sa stala Európskym miestom talentu (European Talent Point) v rámci Európskej siete na podporu talentu ECHA (European Council for High Ability, http://echa.info). Oficiálny dekrét

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach ako Európske miesto talentu chce byť odborným, didaktickým a marketingovým centrom pre identifikáciu a rozvoj talentu, podporu profesijnej orientácie a osobného rozvoja žiakov v prírodných vedách, matematike a informatike.

Našim cieľom je vytvárať systematickú podporu školám, učiteľom ale aj žiakom jednotlivo, formou pravidelných podujatí rôzneho zamerania (Dni vedy, Otvorené laboratória, Popularizačné prednášky, krúžková činnosť, príprava na predmetové olympiády, vedenie prác SOČ, realizácia krajských kôl súťaži a príprava na medzinárodné podujatia).

V našej činnosti chceme využiť vedomostný potenciál a osobné skúsenosti tvorivých zamestnancov, nadšenie študentov vedeckých odborov a učiteľských kombinácií ako aj skúsenosti pracovníkov Centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ.

Budeme využívať dlhoročné kontakty s absolventmi učiteľského štúdia, spolupracujúcimi vedeckými pracoviskami SAV, metodicko-pedagogickými centrami a centrami voľného času.

Vnútri fakulty podporíme intenzívnejšiu spoluprácu zodpovedných osôb z rôznych odborov, výmenu skúseností a klasifikáciu formátov overených podujatí práce s talentovanou mládežou.

Budeme sa uchádzať o získanie projektov a spoluprácu s ďalšími partnermi ECHA.

Naši zámerom je cez aktivity neformálneho vzdelávania motivovať žiakov k prírodovednému vzdelávaniu, identifikovať talentovaných žiakov, zmapovať úroveň ich bádateľských zručností a vedomostí a napomáhať ich skvalitňovaniu. Skúsenosti z práce s talentovanou mládežou využijeme v príprave budúcich učiteľov ako aj v celoživotnom vzdelávaní učiteľov.

 

PF UPJŠ v Košiciach ako Európske miesto talentu reprezentujú:

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. (​kontaktná osoba ETP, predseda krajskej komisie Turnaja mladých fyzikov v Košiciach)

RNDr. Robert Hajduk, PhD. (​predseda združenia STROM)

doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. (​predseda krajskej komisie matematickej olympiády košického kraja)

doc. RNDr. Jozef Hanč, PhD. (​predseda krajskej komisie fyzikálnej olympiády košického kraja)

RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD. (​predseda krajskej komisie olympiády v informatike košického kraja)

doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc. (​predseda krajskej komisie biologickej olympiády košického kraja)

RNDr. Martin Walko, PhD. (​predseda krajskej komisie chemickej olympiády košického kraja)

doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. (​predseda krajskej komisie geografickej olympiády košického kraja)

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. (predsedníčka slovenskej komisie olympiády v informatike.)