AktivitaNázovCieľová skupina
Olympiády

Fyzikálna olympiádaOrganizovanie stretnutí žiakov k príprave na krajské kolo FO, kategórií D, C, B, A
Web: http://fpv.uniza.sk/fo/
Kontakt: RNDr. Jozef Hanč, PhD.

Základná škola (2. st)

Stredná škola
Prednášky

Netradičné fyzikálne merania pre talentovaných žiakov


Bilatelárna spolupráca PF UPJŠ s Gymnáziom Ľ. Štúra v Michalovciach
Web:
Kontakt: RNDr. Jozef Hanč, PhD.

Stredná škola
Súťaže

Partical Physics Masterclasses


Žiaci strávia deň na univerzite, kde si vypočujú prednášky, spracúvavajú dáta z reálneho experimentu v CERN a videokonferenčne sa spoja a diskutujú s ostatnými účastníkmi MasterClasses
Web: http://physicsmasterclasses.org/neu/
Pre žiakov: https://skoly.upjs.sk/oldaktivity
Kontakt: RNDr. Alexander Dirner, CSc.

Stredná škola
Projekty

Študijný pobyt žiakov prírodných vied SŠ v CERN v Ženeve


Týždňové pobyty s prednáškami, exkurziami a stretnutiami s vedcami v CERNe. Súčasťou projektu boli aj semináre pre účastníkov realizované následne po návšteve CERN.
Web: http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/cern/
Kontakt: doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.

Stredná škola
Suťaže

Turnaj mladých fyzikov (TMF)


Experimentálna súťaž v riešení problémov. Príprava družstiev žiakov gymnázií na národné kolo TMF a prípravu na medzinárodné kolo IYPT - sprístupnenie laboratórií, príprava experimentálnych zostáv, odborné konzultácie. Organizovanie regionálnych kôl TMF.
Web: http://www.tmfsr.sk/
Kontakt: doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

Stredná škola