Aktivita Názov Cieľová skupina
Olympiády

Geografická olympiáda

Organizácia krajského kola GO
Web: http://geografia.science.upjs.sk/index.php/events/geograficka-olympiada
Kontakt: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., RNDr. Stela Csachová, PhD.

Stredná škola
Olympiády

Metodické stretnutie pre prípravu na celoslovenské kolo GO

Príprava víťazov krajského kola GO v Košickom kraji na celoslovenské kolo GO
Web: http://geografia.science.upjs.sk/index.php/events/geograficka-olympiada
Kontakt: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., RNDr. Stela Csachová, PhD.

Stredná škola
Prednášky

Popularizačná prednaška

popularizačná prednáška pre učiteľov a účastníkov Geografickej olympiády počas vyhodnocovania olympiády
Web: http://geografia.science.upjs.sk/index.php/events/geograficka-olympiada
Kontakt: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., RNDr. Stela Csachová, PhD.

Stredná škola
Prednášky

Deň prednášok pre talentovaných žiakov

Bilatelárna spolupráca PF UPJŠ s Gymnáziom Ľ. Štúra v Michalovciach
Web: 
Kontakt: RNDr. Stela Csachová, PhD.

Stredná škola
Prednášky

Prednášky pozvaných hostí

Odborné prednášky v spolupráci s Košickou pobočkou Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV
Web:
Kontakt: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., RNDr. Stela Csachová, PhD.

Stredná škola