v spolupráci s Národným kontaktným bodom Scientix na Žilinskej univerzite (NKB Scientix,www.scientix.uniza.sk) zorganizovala PF UPJŠ v Košiciach Scientix seminár. Seminár sa uskutočnil vo štvrtok, 5.11.2015 v školiacej miestnosti CCV, Šrobárova 2, Košice. 

Cieľom seminára bolo: 

  • predstaviť iniciatívu Scientix, portál (www.scientix.eu), služby a aktivity na podporu STEM vzdelávania (Science, Technology, Engineering, Mathematics),
  • poskytnúť priestor na prezentáciu úspešných projektov realizovaných na VŠ, SŠ a ZŠ zameraných na inováciu a zatraktívnenie STEM vzdelávania a nasmerovania mladých ľudí k štúdium prírodovedných a technických odborov,
  • diskutovať o spolupráci a koordinácii prístupov v STEM vzdelávaní a popularizácii vedy, rozširovať a zdieľať vytvorené materiály.

Program 

08:30 - 08:55 Registrácia účastníkov 

08:55- 09:00 Otvorenie, príhovor dekana PF UPJŠ v Košiciach

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. 

09:00 - 09:50 Scientix – podpora STEM vzdelávania (video), Scratch v triede (video

Gabriela Križovská, ZŠ Jarná Poprad 

09:50 - 10:15 Bádateľsky orientovaná výučba, východiská, ciele a realizácia  (video)

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., ÚFV PF UPJŠ v Košiciach 

10:15 - 10:35 Návšteva botanickej záhrady ako bádateľská aktivita (video)

doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc., ÚBEV PF UPJŠ v Košiciach 

10:35 - 11:00 Uspokojuje vzdelávací systém požiadavky IKT sektora? Ak nie, prečo? Čo s tým? (video)

Ing. Mário Lelovský, IT Asociácia Slovenska 

11:00 - 11:30 Prestávka, občerstvenie, neformálna diskusia 

11:30 - 11:50 Bádateľské aktivity vo fyzike zamerané na rozvíjanie vybraných zručností žiakov (video)

doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD., ÚFV PF UPJŠ v Košiciach 

11:50 – 12:15 Bádateľský prístup k výučbe matematiky, fyziky a informatiky  a hodnotenie efektívnosti inovatívnych metód (video)

doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD., ÚMV PF UPJŠ v Košiciach 

12:15 - 12:30 Meranie motivácie žiakov ku výkonu  (video)

RNDr. Mária Spišiaková, Gymnázium P. Horova, Michalovce 

12:30 – 13:30 Obed, neformálna diskusia 

13:30 - 13:50 Rozvíjanie vedeckých zručností žiakov (video)

doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., ÚCHV PF UPJŠ v Košiciach 

13:50 – 14:05 Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov základnej školy (video)

RNDr. Slávka Ropeková, ZŠ L. Novomeského, Košice 

14:05 – 14:30 Úvod do nanovedy a nanotechnológií pre učiteľov (video)  

Zuzana Tkáčová, Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice 

14:30 – 14:50 IT Akadémia – nová výzva pre STEM učiteľov (video)

doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc., ÚMV PF UPJŠ v Košiciach 

14:50 – 15:05 Prírodovedné bádateľské laboratórium SteelPark Košice (video)

Bc. Michaela Jámborová, RNDr. Brigita Balogová, ÚFV PF UPJŠ v Košiciach 

15:05 – 15:20 PhysEduCamp - vedecký tábor pre žiakov stredných škôl (video)

RNDr. Katarína Krišková, RNDr. Lucia Mišianiková, ÚFV PF UPJŠ v Košiciach 

15:20 – 15:35 Programovanie STEM mobilných aplikácií vo formálnom a neformálnom vzdelávaní (video)

RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., PaedDr. Ján Guniš, PhD., ÚI PF UPJŠ v Košiciach 

15:35 – 15:50 Prezentácia vybraných výstupov zo zapojenia gymnázia do riešenia medzinárodných projektov (video)

PaedDr. Iveta Štefančínová, PhD., ÚFV PF UPJŠ v Košiciach, Gymnázium J.A.Raymana, Prešov 

15:50 – 16:05 Čaro vedy (video)

RNDr. Jana Balážová, ZŠ Kudlovská, Humenné 

16:05 - 16:15 Zhodnotenie seminára a záver