Kontinuálne vzdelávanie a atestácie pre pedagogických zamestnancov zabezpečuje Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ:

http://www.upjs.sk/pracoviska/ccvapp/vzdelavacie-aktivity/skoly/kv/

http://www.upjs.sk/pracoviska/ccvapp/vzdelavacie-aktivity/skoly/atestacie/

 

ližšie informácie: vzdelavanie@upjs.sk