PredmetNázovZabezpečuje
Biológia

Biologická olympiáda

Inštruktáž pre učiteľov k riešeniam úloh BIO
Web:
Kontakt: doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc

PF UPJŠ
Biológia, Chémia, Fyzika

ESTABLISH – projekt 7.RP

Bádateľsky orientovaná výučba prírodných vied – spolupráca pri tvorbe a overovaní metodík, kurz pre učiteľov
Web: http://www.establish-fp7.eu/
Kontakt: doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc., doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

PF UPJŠ
Fyzika

Fyzikálna olympiáda

Organizovanie metodických dní pre učiteľov zameraných na výklad a metodiku riešenia úloh domáceho kola ako aj experimentálnej úlohy FO
Web: http://fo.uniza.sk/
Kontakt:

PF UPJŠ
Fyzika

Sciencenet

Výjazdy na stredné školy, zaškolenie učiteľov pre prácu s modernými DT
Web:
​Kontakt: RNDr. Jozef Hanč, PhD.

PF UPJŠ
Fyzika

Študijný pobyt učiteľov prírodných vied SŠ v CERN v Ženeve

Týždňové pobyty s prednáškami, exkurziami a stretnutiami s vedcami v CERNe. Súčasťou projektu boli aj semináre pre účastníkov realizované následne po návšteve CERN.
Web: http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/cern/
Kontakt: doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.

PF UPJŠ
Geografia

Popularizačná prednáška

Prednáška pre učiteľov a účastníkov Geografickej olympiády počas vyhodnocovania olympiády
Web:
Kontakt: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., RNDr. Stela Csachová, PhD.

PF UPJŠ
Geografia

Prednášky pozvaných hostí

Odborné prednášky v spolupráci s Košickou pobočkou Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV
Web:
Kontakt: RNDr. Alena Petrvalská

PF UPJŠ
Chémia

Chemická olympiáda

Inštruktáž pre učiteľov k riešeniam úloh CHO
Web:
Kontakt: RNDr. František Kaľavský, RNDr. Dávid Maliňák, RNDr. Mária Vilková, PhD.

PF UPJŠ
Chémia

Klub učiteľov chémie

Odborné prednášky v súlade s riešením projektu KEGA – napr. Projektové vyučovanie v chémii
Web: https://skoly.upjs.sk/oldaktivity/
Kontakt: doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

PF UPJŠ
Informatika

Klub učiteľov informatiky

Poldňové metodické stretnutia s učiteľmi informatiky na ZŠ a SŠ s prednáškami, diskusiami, tvorivými dielňami zamearanými na vybr /ané témy školskej informatiky
Web: https://skoly.upjs.sk/oldaktivity/
Kontakt: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD., Mgr. Ján Guniš

PF UPJŠ
Informatika

Multimediálne teleprojekty - Zaspievajme si spolu, Multimediálne príbehy a rozprávky

Teleprojekty zamerané na multimediálnu tvorbu žiakov a učiteľov ZŠ a SŠ - pesničiek, príbehov rozprávok s využitím multimediálnych editorov a programovacích prostredí.
Web: http://sound.ics.upjs.sk, http://story.ics.upjs.sk
Kontakt: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

PF UPJŠ
Informatika

Olympiáda v informatike

Inštruktáže k riešeniam úloh OI pre učiteľov
Web: http://www.oi.sk, http://web.ics.upjs.sk/oi
Kontakt: RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.

PF UPJŠ
Matematika

Matematická olympiáda

Organizovanie inštruktáže pre učiteľov k riešeniam úloh MO
Web: http://skmo.sk, http://umv.science.upjs.sk/mo
Kontakt: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., doc. RNDr. Roman Soták, PhD., Ing. RNDr. František Kardoš, PhD., RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD., RNDr. Róbert Hajduk, PhD., doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc.

PF UPJŠ